Contact

RMD Research Sp. z o.o.
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa

NIP: 527-27-07-058
KRS nr: 0000 487139

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 9 800 PLN

biuro@rmdr.pl